Opłaty

                       
Opłaty za wydanie, przeniesienie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego w roku 2020

(podstawa prawna: art. 105, art. 104a, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r poz. 2211 oraz rozp. MZ z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Dz.U. Nr 150, poz. 1072; art. 5 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki tj. z dnia 10 maja 2018r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1103)

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.
Powyższe opłaty należy wpłacać na konto:

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
88 1010 1599 0009 2522 3100 0000

OPŁATA ZA UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:

Urząd Miasta i Gminy Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Udzielenie pełnomocnictwa wymaga uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa opłaty skarbowej.
Zgodnie z art. 1 ustawy o opłacie skarbowej obowiązek taki istnieje w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej.
Nie ma obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

metryczka


Wytworzył: R.Mejer (20 listopada 2015)
Opublikował: Rafał Mejer (20 listopada 2015, 09:58:30)

Ostatnia zmiana: Monika Wołosz (3 stycznia 2020, 12:33:17)
Zmieniono: zmiana kwot

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2557