Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Udostępnianie informacji będących w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie a nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej plik do pobrania (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Wołosz (23 lipca 2015)
Opublikował: Monika Wołosz (23 lipca 2015, 14:44:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1615