RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Szczecinie  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Dane kontaktowe:

Anna Jezierska 

 tel. 91 42-10770, e-mail: iod@wif.szczecin.pl

Adres:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie

Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, których dane osobowe przetwarza się w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Szczecinie.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny informuje, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  71-520 Szczecin  ul. Niemcewicza 26 NIP 8512421625 Tel. 91 42 10 770, mail:wif@wif.szczecin.pl
  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  adres email: iod@wif.szczecin.pl.
  3. Państwa dane osobowe  przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  4. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz  podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań Inspekcji Farmaceutycznej wynikających z przepisów prawa oraz w celach archiwalnych.
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
  8. Podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne i umożliwia realizację zadań realizowanych w interesie publicznym przez Inspekcję Farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowy zakres, podane są dobrowolnie.
  9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  10. Administrator nie profiluje danych osobowych.

metryczka


Wytworzył: MMW (1 stycznia 2018)
Opublikował: Marek Margraf-Wojciechowski (23 września 2018, 20:17:02)

Ostatnia zmiana: Monika Wołosz (26 września 2018, 09:47:20)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1719